Oorsig

Lewende Woord se dienste word gekenmerk deur ‘n vriendelike en ontspanne atmosfeer met teer aanbidding wat jou nader aan God se hart bring.

Met elke diens bied ons praktiese onderrig uit die Woord van God wat jou sal toerus om ‘n dader van die Woord te wees. Persoonlike bediening word na elke diens gebied. Dit sluit in gebed vir genesing en enige ander behoeftes, as ook algemene berading.

Dienstye

Kerk Dienstye

Sondagoggend

Afrikaans: 09:00 – 10:30

Wintertye: 09:30 – 11:00 (Mei tot einde Julie)

Kinderkerk Dienstye (Kruis-Kidz)

Sondagoggend

Afrikaans: 09:00 – 10:30

Wintertye: 09:30 – 11:00 (Mei tot einde Julie)

Adres: Curro Hazeldean Hoërskool, Ridge Laan 1, Hazeldean, 0181

Johann & Heidemarie Kasselman

Herderspaar

Ig en Louise Bredenkamp

Leierspan

Hercules en Hannelie Huyser

Leierspan

Henning en Hermien Ras

Leierspan

Zandré en Anzette Marx

Leierspan

01

Mandaatstelling

Kan ‘n nasie na die Here terugkeer? Jou antwoord bepaal jou betrokkenheid.

Ons bereik ons mandaat deur die Dissipelskapsproses: Wen, Vestig, Toerus en Stuur.

02

Vissiestelling

Die vestiging van ʼn liefdevolle, Woordgefundeerde Koninkryksgemeenskap.

Die visie van Lewende Woord definieer sy doel, en beskryf die doel en funksie wat God vir Lewende Woord binne die Liggaam van Christus sien.

03

Missiestelling

Om passievolle daders van die Woord te word.

Jesus roep ons om in Sy voetspore te volg en maak ons vissers van mense. Visse moet gevang (‘gewen’), skoongemaak (‘gevestig’), voorberei (‘toegerus’) en aan mense as kos verskaf (‘gestuur’) word.

Ons Kernskrifte

Toe vertel Hy aan hulle hierdie gelykenis en sê: Watter man onder julle wat honderd skape het en een van hulle verloor, laat nie die neg-en-negentig in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is totdat hy dit kry nie? En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers.
Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie

Lewende Woord Hazeldean Kernwaardes

heart 700141 1920

Liefde & Genade

Ons sal ten alle tye God se gesindheid van liefde en genade teenoor alle mense openbaar.

swan 4013225 1920 1

Eenheid

Ons is voortdurend daaraan toegewy om onderlinge Goddelike eenheid te bewaar en enigiets te vermy en teë te staan wat onenigheid en verdeeldheid bevorder.

friendship 2156174 1920

Toewyding

Ons gee ons algehele toewyding en getrouheid aan die visie, missie en kernwaardes van Lewende Woord.

handshake 2009195 1920

Respek

Ons ag elke persoon as in die beeld van God geskape te wees en glo dat onvoorwaardelike liefde en respek aan hulle betoon behoort te word, ongeag van hul geslag en kulturele of sosiale status.

istockphoto 176235833 612x612 1

Diensbaarheid

In alles wat ons doen, openbaar ons ‘n gesindheid van nederigheid en diensbaarheid.

shutterstock 1166439136 1

Integriteit

Ons sal ten alle tye in eerlikheid, opregtheid en integriteit ten opsigte van ons verhoudinge, finansies, tyd, hulpbronne en verantwoordelikhede wandel.

37314480 church decorative flat icon set

Ons Geloofbelydenis

GeloofBelydenis

Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.

2

Ons glo in die oorspronklike geskrewe, God-geïnspireerde Ou- en Nuwe Testament, bestaande uit die ses-en-sestig kanonieke boeke van die Bybel. Ons aanvaar dit as die hoogste en finale gesag vir geloof en lewenswandel. (2 Tim. 3:15-16; 2 Pet. 1:20-21; Heb. 1:1-2; Joh. 8:31-32; 1 Thess. 2:13; Ps. 119:9-11, 89, 105)

1

Ons glo in een God wat vir ewig bestaan as drie persone: Vader, Seun en Heilige Gees.(Gen. 1:1, 26; Matt. 28:19, 2 Kor. 13:14 Joh. 14:16 )

3

Ons glo in Jesus Christus wat van God ontvang en deur die Heilige Gees verwek is en gebore is uit die maagd Maria. Ons glo dat Hy waarlik God is en waarlik mens geword het. Hy het ‘n sondelose lewe gelei. (Jes. 7:14; Matt. 1:18, 23; 1 Pet. 2:22; 2 Kor. 5:21; Heb. 4:15; Fil. 2:6-11; Joh. 1:14, 16:28; 17:4-5; Heb. 2:17-18)

4

Ons glo dat die mens in God se beeld geskape is, maar dat deur die mens se oortreding hy van God geskei geraak het. Almal wat die ouderdom van morele aanspreeklikheid (toerekeningsvatbaarheid) bereik is self vir hul sondige dade verantwoordelik. (Gen. 1:26; Gen. 3:1-24; Rom. 3:10, 12, 23; Joh. 3:3)

5

Ons glo dat Jesus Christus, volgens die Skrif, vir ons sonde as plaasvervangende offer gesterf het en dat elkeen wat in Hom glo geregverdig is op grond van Sy gestorte bloed. (Joh. 3:16-19; Rom. 4:25; Rom. 5:8; 1 Kor. 15:3-4; 1 Tim. 2:5-6; Efes. 2:8-9; Titus 3:5; 1 Pet. 1:18-19)

6

Ons glo dat Jesus Christus fisies (liggaamlik) uit die dood opgestaan het en na die hemel opgevaar het en dat Hy nou as ons Hoëpriester en Voorspraak leef. (Matt. 28; Mark. 16:9-11; Luk. 9:22; Luk. 24:36-40; Joh. 20 & 21; Mark. 16:19-20; Luk. 24:36-53; Hand. 1:6-12; 1 Tim. 3:16; 1 Kor. 15:3-8; 1 Tim. 2:5; Heb. 10:10-12; 1 Joh. 2:1; Heb. 8:6; Rom. 8:34; Heb. 5:1-10)

8

Ons glo dat almal wat Jesus Christus deur die geloof aangeneem het en hulle van hulle sonde bekeer het, deur die Gees wedergebore is en daardeur kinders van God word. (Joh. 1:12; Joh. 3:16; Rom. 3:20-24; 5:8-10; 2 Kor. 5:19-21; Gal. 3:26; 1 Joh. 5:12-13; Hand. 2:38; 1 Joh. 1:9; Hand. 16:3-31)

9

Ons glo in die doping in die Heilige Gees, wat ons met krag beklee en ons toegang gee tot die gawes van die Gees waarmee ons ons dienswerk kan verrig. Ons glo in die God-ingestelde bedieninge van die Apostel, Profeet, Evangelis, Herder en Leraar. (Hand. 1:8; 2 Kor. 1:21-22; Rom. 8:9-11; 1 Kor. 12:7-13; Gal. 4:6; Joh. 15:26; Joh. 16:7; Rom. 5:5; Rom. 8:9; Fil. 2:1; Efes. 4:11-13)

10

Ons glo in die opstanding van beide die regverdige en die onregverdige, die ewige geseëndheid van die vrygekooptes en die ewige verbanning van almal wat die gawe van verlossing verwerp het. (Joh. 5:28-29; Rom. 8:11; 1 Kor. 6:14; 15:51-54; Fil. 3:20-21; 2 Kor. 4:14; Matt. 25:40-46; Mark. 9:44, 46, 48-49; 2 Thess. 1:9; Openb. 20:12-17)

11

Ons glo in die beginsel van die visionêre leier van die gemeente/bediening wat deur God as leier daargestel is en wat saam met ʼn meervoudige leierskap funksioneer. Die visionêre leier is die primus inter parus (“eerste onder gelykes”). Meervoudige leierskap, bestaande uit die visionêre leier saam met aangestelde ouderlinge, maak voorsiening vir die nodige wigte en teenwigte vir gesonde leierskap. (Efes. 4:11; 1 Thess. 5:12-13; Hand. 11:30, 14:23, 15:28; Tit. 1:5; Jak. 5:14; 1 Pet. 5:1-5; 1 Kor. 16:15-16; Heb. 13:17)

12

Ons glo dat die leierskap van die kerk die verantwoordelikheid dra vir die toesig en sorg van die lidmate en personeel. Waar nodig, moet die leierskap Bybelse dissipline vir die beskerming van die plaaslike kerk toepas. (Heb. 13:17; Gal. 6:1; Heb. 12:10-11; Jak. 5:20; 2 Tim. 2:24-25; Matt. 18:15-17; Tit. 3:10-11; 1 Kor. 5)

13

Ons glo dat die een ware Kerk die hele gemeenskap is van dié wat deur Jesus Christus verlos is, en wedergebore is deur die Heilige Gees; asook dat die kerk op aarde die karakter van die hemelse Kerk moet aanneem. Daarom is die wedergeboorte en die persoonlike belydenis van Christus noodsaaklik vir kerklidmaatskap. (1 Kor. 3:16; 1 Pet. 2:4-9; Efes. 1:23; 1 Kor. 12:12-13; 1 Tim. 3:15; Efes. 2:20-21; Joh. 3:3; Rom. 10:9-11)

14

Ons glo in die beginsel van ʼn heteroseksuele verhouding tussen ʼn natuurlike man en ʼn natuurlike vrou binne die grense van ʼn wettige huwelik. (Gen. 1:26-27; Matt. 19:4-6; Lev. 18:22; Rom. 1:24 27; 1 Kor. 6:9-11, 7:2; Heb. 13:4)

15

Ons glo dat die Here Jesus Christus twee verordeninge ingestel het – die Doop in water en die Nagmaal, wat as gehoorsaamheidstappe onderhou moet word tot ’n ewige getuienis aan die belangrikste feite van die Christelike geloof. Die doop is die onderdompeling van die gelowige in water as ʼn belydenis van sy of haar identifikasie met Christus se dood en opstanding, en die Here se Nagmaal is die deelname aan die elemente wat simbolies is van die Verlosser se gebroke liggaam en gestorte bloed, ter herinnering aan Sy offerdood totdat Hy kom. (Matt. 28:19-20; Rom. 6:3-4; Hand. 2:38, 41-42, 8:12, 26-39, 22:16; Matt. 26:26-28; 1 Kor. 11:23-26)

16

Ons glo dat daar in die Ou Testament voorsiening vir Goddelike genesing gemaak is en dat Goddelike genesing ʼn integrale deel van die Evangelie uitmaak. (Jes. 53:4-5; Matt. 8:16-17; Mark. 16:18; Hand. 10:38, 28:8; 1 Kor. 12:4; Jak. 5:14-15; 1 Pet. 2:24; Ps. 103:3; Heb. 13:8)

17

Ons glo die Bybel leer ons dat sonder heiligmaking niemand die Here sal sien nie. Ons glo in die leer van heiligmaking as ʼn definitiewe, dog progressiewe werk van genade, wat by die nuwe geboorte begin en voortduur tot en met die voltooiing van ons verlossing. (Heb. 12:14; 1 Thess. 5:23; 2 Thess. 2:13; 2 Pet.3:18; 2 Kor. 3:18;  1 Kor. 1:30; Efes. 5:26; Joh. 17:17)

18

Die Kerk is oop vir verdere waarheid, wat die Heilige Gees vanuit die Skrif mag verlig. Ons glo dat die Heilige Gees se openbaring nie die gevestigde Bybelse waarhede en waardes sal weerspreek nie en dat dit met die karakter van die God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, sal ooreenstem. (2 Tim. 3:16-17; Heb. 13:8; 1 Kor. 2:9, 4:6; Joh. 14:6; Mal. 3:6)

Scroll to Top